Handelsvillkor

Stroke 1 | Easy Live Sales

Handelsvillkor

Senest opdateret: 08/04-2021

Disse handelsbetingelser vedrører dit forhold med Easy Live Sales ApS, vores hjemmesiden og vores platform.

 

Læs venligst nedenstående før du gør brug af vores services.

 

Din adgang til og brug af Easy Lives Sales produkter og services sker på betingelsen af accept af disse handelsbetingelser. Handelsbetingelserne gør sig gældende for alle der måtte have adgang til Easy Live Sales produkter og services også hvis vedkommende der har adgang ikke er samme person, som indgik aftalen. Ved at benytte Easy Live Sales produkter og services accepteres handelsbetingelserne samt overholdelse af handelsbetingelserne så længe Kunden benytter sig af disse. Accepteres betingelserne ikke, må Easy Live Sales produkter eller services ikke benyttes.

 

Generelle oplysninger

Easy Live Sales Aps

Søvej 46

2791 Dragør

CVR nr.: 42084476

Telefon: 36981940

E-mail: support@elisa.io

 

Fortrolighed

Parterne forpligter sig til at behandle al information omhandlende hinandens forhold, fortroligt. Derudover forpligter Parterne sig til ikke at videregive sådan fortrolig information til tredjemand uden forudgående skriftlig tilladelse hertil fra den modstående Part og kun at anvende fortrolig information til det formål, der er beskrevet i aftalen.

Som fortrolig information anses enhver information om parternes virksomhed, herunder parternes samarbejdspartnere, eller forretningsforhold, som Parterne har opnået kendskab til igennem deres samhandel, med undtagelse af oplysninger der er offentliggjort af Parterne.

 

Intellektuel ejendom

Produkter og services der stilles til rådighed, herunder funktionalitet og funktioner er og vil forblive med eksklusiv rettighed til Easy Live Sales ApS medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Easy Live Sales produkter og services er beskyttet under vilkår gældende i Danmark, Europa og øvrige lande.

Easy Live Sales produkter, services, navn eller andet må ikke bruges uden forud indgået skriftlig aftale og samtykke herom.

 

Betaling og Abonnement 

Easy Live Sales Aps modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. 

 

Automatisk kortbetaling

Aftale om automatisk kortbetaling indebærer, at kundens betalinger af abonnementer på produkter og ydelser leveret af Easy Live Sales sker ved automatisk overførsel af fakturabeløbet fra kundens betalingskort til Easy Live Sales. Tilmelding til automatisk kortbetaling sker under bestillingen, eller efterfølgende efter prøveperioden. Kunden modtager en faktura pr. e-mail når der automatisk trækkes penge fra kundens konto, som følge af en bestilling.

Ved indgåelse af aftale om automatisk kortbetaling accepterer kunden, at fakturabeløbet forfalder til betaling samme dag, som fakturaen udstedes.

Det er kundens ansvar at sikre, at det tilmeldte betalingskort er gældende og at betalingskortoplysningerne opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende, som kan forhindre automatisk kortbetaling. Opdatering eller sletning af betalingskortoplysninger foretages i kontrolpanelet på app.elisa.io Hvis kunden er tilmeldt automatisk kortbetaling, og den automatiske kortbetaling ikke kan gennemføres på grund af kundens forhold (eksempelvis hvis kortet er spærret, eller kunden afviser betalingen etc.), vil Easy Live Sales fremsende en faktura på normalvis via e-mail. Fakturaens forfaldsdato vil være fastsat til fakturaens udstedelsesdato. Såfremt kunden undlader at betale fakturabeløbet, er Easy Live Sales berettiget til at fremsende en rykker til kunden. Kunden hæfter for alle betalinger, der gennemføres automatisk og Easy Live Sales er berettiget til at pålægge rykkerskrivelser gebyrer. Såfremt kunden ikke betaler efter afsendelse af rykkere, er Easy Live Sales berettiget til at lukke kundens Løsning, hvorefter Easy Live Sales s betingelser for misligholdelse indtræder.

 

Priser og gebyrer

Alle Easy Lives Sales priser på hjemmesiden er oplyst i danske kroner og ekskl. moms. 

Ved Pro Plan gælder en transaktionsbaseret betaling. Denne afregnes i procent baseret på kundens bruttobestilling ifm. Livesalg. Bruttobestilling forstås, som den samlede bestillingsmængde registret ifm. Livesalg.

Ved Basic Plan gælder en transaktionsbaseret betaling. Denne afregnes som en fast pris per unikke kunder der via links inviteres til køb på anden webshop ifm. Livesalg

Ved Light Plan gælder en transaktionsbaseret betaling, Denne afregnes som en fast pris per reserveret produkt ifm. salg

Easy Lives Sales tager forbehold for tastefejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra underleverandører.

Ved fremsendelse af faktura via e-mail tillægges intet administrationsgebyr. Ved fremsendelse af faktura via EAN eller Post Nord tillægges et administrationsgebyr på kr. 29 ekskl. moms. Ved betaling via Betalingsservice tillægges et administrationsgebyr på kr. 6,50 ekskl. moms.

Easy Live Sales kan regulere alle priser og gebyrer med minimum en måneds varsel. Kunden er forpligtet til at betale den regulerede pris, men kan dog vælge at opsige aftalen skriftligt i henhold til de gældende opsigelsesvarsler. En varslet prisændring vil træde i kraft fra den næstkommende abonnementsperiode.

 

Produkt

Easy Live sales og Ja tak robotten leveres som software-as-a-service. Kunden betaler for licens til at anvende softwaren installeret på leverandørens system, der skal ikke installeres software hos kunden ligesom der heller ikke gives adgang eller ejerskab over programmets kildekode.

Easy Lives sales er udviklet til brug på digitale enheders browsere, herunder specifikt Google Chrome, Safari, MicroSoft Edge samt Firefox. Det er kunden ansvar at anvende seneste versioner af browsere.

 

Kundens ansvar

Kunden er forpligtet til at overholde god skik og orden ved anvendelsen af Easy Live Sales services. God skik og orden betyder bredt fortolket, at kunden ikke må benytte Easy Lives Sales ydelser til at bryde dansk lovgivning eller på nogen måde genere andre virksomheder eller privatpersoner. Hvis kunden er usikker på om en handling på Løsningen er tilladt, er det kundens ansvar at kontakte Easy Live Sales og efterspørge anvisning herom.

Kunden er forpligtiget til selv at holde sine stamdata opdateret over for Easy Lives Sales, så adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger til enhver tid er gyldige.

Betalingsløsninger som fx Mobilepay stilles til rådighed for kunden og det er kundens valg om betalingsløsningen benyttes

Kunden er indforstået med at skulle overholde alle gældende love og regler i forbindelse med kundens forretning. Kunden er ligeledes indforstået med, at Easy Live Sales ikke udøver nogen kontrol af indholdet af den information som kunden udsender fra Easy Lives Sales services, og at det udelukkende er kundens ansvar at sikre, at det data, som kunden sender og modtager, overholder alle gældende love og regler.

 

Easy Lives Sales rettigheder 

Easy Live Sales har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at ændre produkter fra sine pris-og produktlister.

Easy Live Sales er berettiget til at vurdere, hvorvidt kunden benytter Easy Live Sales produkter efter hensigten. Såfremt kunden overbelaster den udbudte service i en sådan grad, at det påvirker Easy Live Sales platform uhensigtsmæssigt, kan Easy Live Sales til enhver tid midlertidigt lukke for adgangen til den pågældende service uden varsel. 

Easy Live Sales bestræber sig altid på at kontakte kunden, med henblik på at justere kundens forbrug eller tilbyde kunden en anden Løsning. Såfremt kunden ikke ønsker at justere forbruget eller acceptere en alternativ Løsning. Easy Live Sales berettiget til at opsige kundens Løsning med en måneds varsel fra d. 1. i en måned. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes af Easy Live Sales opsigelse grundet ovenstående omstændigheder, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

Hvis en af Easy Live Sales services fx ”Ja tak robotten” eller ”kommentar robotten” benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign. forbeholder Easy Live Sales sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til services uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om ejeren af produktet ikke er bekendt med nævnte misbrug eller er direkte ansvarlig for det.

Easy Live Sales forbeholder sig ret til at opsige en kundes igangværende services med 30 dages skriftligt varsel. I tilfælde hvor kunden har forudbetalt for en periode, der afbrydes som følge af Easy Live Sales opsigelse, er kunden berettiget til at få det forudbetalte beløb refunderet, for den del af den forudbetalte periode, hvor produktet er opsagt.

I tilfælde af ændringer i lovgivningen eller de i medfør af denne udstedte regler og tilladelser, samt ved pålæg om ændringer fra en myndighed kan Easy Live Sales uden varsel ændre kundens rettigheder og pligter ifølge betingelserne, uden at kunden herved har krav på nogen form for kompensation.

Easy Live Saless ansvar

Easy Live Sales kan ikke holdes ansvarlig for at kontrollere validiteten af evt. genskabte data. Easy Live Sales er ikke erstatningsansvarlig for tab, såfremt kundens data ikke kan genskabes fra backup grundet manglende validitet af disse.

Easy Live Sales er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til/fra kunden fra Løsningen eller som følge af kundens tab af personlige data eller software. Easy Live Sales kan ligeledes heller ikke holdes erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. 

Easy Live Sales kan ikke holdes erstatningsansvarlig for nogen form for indirekte tab eller følgeskader over for den anden Part eller tredjemand, herunder dennes koncernselskaber, forhandlere, kunder eller andre interessenter, uanset om tabet skyldes systemnedbrud, uvedkommendes adgang, manglende levering af bestilte serviceydelser/produkter eller andre forhold hos Easy Live Sales.

Easy Live Sales tilstræber, at systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet året rundt. Easy Live Sales er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne driftsafbrydelser vil så vidt muligt blive varslet forinden.

 

Opsigelse

En abonnementsaftale bliver automatisk forlænget, medmindre kunden opsiger Abonnementsaftalen senest 30 dage inden abonnementsperiodens udløb.

Easy Live Sales refunderer ikke betalinger, såfremt kunden ønsker at opsige og nedlægge sit produkt midt i en periode.

Alle opsigelser skal ske skriftligt til support@elisa.io.

En opsigelse er først gyldig, når Easy Live Sales skriftligt har bekræftet opsigelsen.

 

Erstatning
Parterne er erstatningspligtige efter dansk rets almindelige regler. Erstatning og eventuelt bodsbeløb tilsammen er begrænset til løsningsvederlaget.

Easy Live Sales er ikke ansvarlig for følgende former for tab:

  • Driftstab eller indirekte tab.
  • Kundens lønudgifter til eget personale og eksterne omkostninger til inddatering af tabte data og retablering af systemer.
  • Kundens udgifter til ekstern konsulentassistance og rådgiverassistance.
  • Kundens tab af fortjeneste og/eller goodwill.

 

Klager

Hvis du ønsker at indgive en klage til Easy live Sales, kan dette ske ved at sende en mail til support@elisa.io