live shopping

Where can I go live?

Contrary to common belief, live shopping is not limited to social media or to using one channel at a time. ELISA help ambitious brands and retailers reach their target audience with live sales on several different channels. Go live on your preferred channel or on multiple channels at once. Read more about the benefits of each platform and start boosting your business with live shopping.
Facebook hero Beauty and self care Live Shopping | ELISA.io

Facebook

Host your live shows on the largest social media platform in the world. Your events will reach a large audience, as Facebook’s algorithm favours live videos with high engagement. 

Instagram

Sell live on Instagram through live videos in Story, Reels, and Carrousels or simply through regular image posts. Customers can place an order using nothing but emojis.
Instagram Target Beauty and self care Live show video post | ELISA.io
sprii product overview | ELISA.io

Sprii

Join Sprii, an online marketplace exclusively for live shopping. Create an on-brand sales pages for your store and allow customers to place an order through the product overview.

Multistream

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once to reach as many viewers as possible. Increase sales by working smarter, not harder.
Multistream hero image | ELISA.io
Webshop Product overview | ELISA.io

Webshop

Stream your live events on your own online store and drive a massive amount of traffic to your site. This allows you to create an on-brand shopping experience for all viewers. 

Go Live everywhere

Host your live shows on the largest social media platform in the world.

Sell live on Instagram via Stories, Reels, Carrousels, or regular image posts.

Why choose when you can have it all? Go live on multiple channels at once.

Integrate with everything

Integrate ELISA with your online store and save hours of manual work.

Offer multiple payment options to make sure that payment is never an obstacle.

Integrate ELISA with your preferred shipping solutions and let automation take over.

Tons of great features

Before your live event

Preparation is key. Schedule your campaign, set up Live Reminders, and more with ELISA.

During your live event

Let ELISA take care of the administration so you can focus on your customers.

After your live event

Continue selling after your event with features such as waitlists and abandoned cart messages.

ABOUT US

Learn about the past, present, and future of ELISA.

Read what the press says about our company.

WORK WITH US

Learn about our various partnership programs.

Check out our available positions. We are growing fast!

Iść na żywo wszędzie

Prowadź swoje programy na żywo na największej platformie mediów społecznościowych na świecie.

Sprzedawaj na żywo na Instagramie poprzez Stories, Reels, Carrousels lub zwykłe posty ze zdjęciami.

Po co wybierać, skoro można mieć wszystko? Wejdź na żywo na wiele kanałów jednocześnie.

Integrować się z wszystkim

Zintegruj ELISA ze swoim sklepem internetowym i zaoszczędź godziny ręcznej pracy.

Oferuj wiele opcji płatności, aby upewnić się, że płatność nigdy nie jest przeszkodą.

Zintegruj ELISA z preferowanymi rozwiązaniami wysyłkowymi i pozwól, aby automatyzacja przejęła kontrolę.

Mnóstwo wspaniałych funkcji

Przed wydarzeniem na żywo

Przygotowanie jest kluczowe. Zaplanuj swoją kampanię, ustaw przypomnienia na żywo i więcej dzięki ELISA.

Podczas wydarzenia na żywo

Niech ELISA zajmie się administracją, abyś mógł skupić się na swoich klientach.

Po wydarzeniu na żywo

Kontynuuj sprzedaż po swoim wydarzeniu dzięki takim funkcjom jak listy oczekujących i wiadomości o porzuconych koszykach.

O NAS

Dowiedz się o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości firmy ELISA.

Przeczytaj, co o naszej firmie mówi prasa.

PRACUJ Z NAMI

Dowiedz się o naszych różnych partnerstwach.

Sprawdź nasze dostępne stanowiska. Szybko się rozwijamy!

after closed, this won't appear anymore

Download the free 37-page e-book and conquer Black Friday 2022 like a pro

Limited time offer

Get your e-book now